Zakoni i propisi koji reguliraju djelatnost Centra:

  • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, NN 152/14, NN 99/15, NN 52/16, NN 16/17, NN 130/17 )
  • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 111/97 NN 76/2014)
  • Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 )
  • Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga  ( NN 100/15 )

Opći akti Centra: