CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO

Dobro došli,

drago nam je da ste posjetili naše stranice na kojima možete saznati nešto o nama, korisnicima usluga Centra za rehabilitaciju Komarevo.

NAŠA DJELATNOST I UNUTARNJE USTROJSTVO RADA

Centar za rehabilitaciju Komarevo osnovan je 2009. godine. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Djelatnost Centra je:

Pružanje sljedećih vrsta socijalnih usluga odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem:

 • usluga smještaja
 • usluga poludnevnog boravka
 • usluga cjelodnevnog boravka
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 • usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 • usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga pomoći u kući

Pružanje sljedećih vrsta socijalnih usluga odraslim osobama s poremećajima autističnog spektra:

 • usluga smještaja
 • usluga poludnevnog boravka
 • usluga cjelodnevnog boravka
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
 • usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 • usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge.

Centar pruža usluge i odraslim osobama koje imaju višestruka oštećenja ukoliko se usluga vezana uz dodatna oštećenja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.

Centar za rehabilitaciju Komarevo  ustanova je socijalne skrbi koja pruža usluge smještaja, boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, te usluge radnih aktivnosti i organiziranog provođenja slobodnog vremena. Centar osim stručnih rehabilitacijskih postupaka za svoje korisnike organizira izlete, susrete kroz razne kulturne i društvene aktivnosti.

Smještajni kapacitet Centra je 105 korisnika, smještaj 39, boravak 66 korisnika.

Usluge Centra trenutno koristi ukupno 66 korisnika, odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i pridruženim (višestrukim) smetnjama, od toga 27 korisnika u poludnevnom boravku, a 39 korisnika u dugotrajnom smještaju.

Zahtjev za smještaj u Centru za rehabilitaciju Komarevo podnosi se Centru za socijalnu skrb nadležnom po mjestu prebivališta. Zahtjev se može podnijeti za dugotrajni i privremeni smještaj ili poludnevni boravak.

Komisija za prijem i otpust korisnika razmatra pristigle zahtjeve, donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva, te o istom obavještava nadležni Centar za socijalnu skrb.

Stambeni uvjeti zadovoljavaju suvremene tendencije skrbi za osobe s invaliditetom. Centar za rehabilitaciju Komarevo pruža različite rehabilitacijske i terapijske postupke.

Gledajte naše mogućnosti, potičite ih i izmamite osmjehe na naša lica.

Ivor Borovnjak • ravnatelj

Stručni radnici centra

SOCIJALNA RADNICA

REHABILITATORI

RADNI TERAPEUTI

RADNI INSTRUKTORI

LIKOVNI TERAPEUTI

KINEZITERAPEUT

MEDICINSKE SESTRE

FIZIOTERAPEUT

Tijela Centra

Pristup informacijama

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se:

 1. objavljivanjem informacija o radu Centra za rehabilitaciju Komarevo na dostupan način, odnosno na službenoj mrežnoj stranici,
 2. davanjem informacije korisniku, koji je podnio zahtjev, na jedan od sljedećih načina:
 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanjem informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Zahtjev za pristup informaciji i za ponovnu uporabu informacija može se podnijeti službeniku za informiranje Centra za rehabilitaciju Komarevo:

pisanim putem na adresu:

Centar za rehabilitaciju Komarevo,

Gornje Komarevo – cesta 52/a,

44 010 Sisak – Caprag

elektroničkim putem, na e-mail: centar.za.rehabilitaciju.komarevo@sk.t-com.hr ,

( naznačiti za službenika za informiranje )

usmenim putem na broj telefona: 044 / 719 – 109

Pisani zahtjev mora sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Podnositelj zahtjeva je obvezan ostaviti kontakt podatke kako bi mogao dobiti odgovor na svoj zahtjev.

Molimo da pismene zahtjeve i zahtjeve upućene elektroničkim putem podnosite putem predviđenih obrazaca.

Obrazac-zahtjeva-za-pristup-informacijama.docx

Obrazac-zahtjeva-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.docx

Obrazac-zahtjeva-za-ponovnu-uporabu-informacije.docx

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Centar za rehabilitaciju Komarevo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14-ispravak). Na zahtjev korisnika Centar za rehabilitaciju Komarevo dostavit će mu način izračuna naknade troškova.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ( link na : Narodne novine 12/14 i 15/14).

Službenica za informiranje Centra za  rehabilitaciju Komarevo:

Anita Conjar

e-mail: centar.za.rehabilitaciju.komarevo@sk.t-com.hr

tel.: 044 / 719 – 109