Dokumentaciju za predmetni poziv možete preuzeti na poveznicama niže:

Poziv na dostavu Ponude za uslugu prijevoza korisnika

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ponudbeni list

PONUDBENI TROŠKOVNIK