Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Predmet nabave:
Nabava radova na poslovima sanacije štete od potresa na objektu Centra za rehabilitaciju Komarevo

Poziv_na_dostavu_ponuda-Radovi_Ver.0

Troškovnik radova sanacije