Predmet i potrebna dokumentacija za dostavu Ponude za uslugu prijevoza korisnika poludnevnog boravka nalazi se na poveznicama niže:

Poziv za dostavu ponude

3 – Ponudbeni list

3A -PONUDBENI TROŠKOVNIK

3B – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU