Dokumentaciju predmetnog poziva možete preuzeti na poveznicama niže:

3 – POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

3A -PONUDBENI TROŠKOVNIK

Ponudbeni list

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU