Poziv za dostavu ponude s pripadajućim privitcima možete preuzeti niže na poveznicama:

Poziv za dostavu ponude

Potrebe CZR Komarevo

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

PONUDBENI LIST – obrazac 2