Zakoni i propisi koji reguliraju djelatnost Centra:

 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, NN 152/14, NN 99/15, NN 52/16, NN 16/17, NN 130/17 )
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 111/97 NN 76/2014)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 )
 • Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga  ( NN 100/15 )

Opći akti Centra:

 • STATUT ( 2015.)
 • PRAVILNIK O RADU ( 2015. )
 • PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU I SISTEMATIZACIJI POSLOVA ( 2015. )
 • PRAVILNIK O PRIJEMU I OTPUSTU KORISNIKA ( 2010. )
 • PRAVILNIK O PROVOĐENJU UNUTARNJEG NADZORA ( 2010.)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA ( 2010. )
 • PRAVILNIK O KUĆNOM REDU ( 2013. )
 • PRAVILNIK O VOLONTIRANJU I STRUČNOJ PRAKSI ( 2010. )
 • PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVNJU I OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA ( 2011. )
 • PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ( 2018.)
 • POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ( 2014. )
 • POSLOVNIK O RADU STRUČNOG VIJEĆA ( 2010.)
 • POSLOVNIK O RADU STRUČNOG TIMA ( 2010. )
 • POSLOVNIK O RADU VIJEĆA KORISNIKA ( 2010. )
 • PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA ( 2012. )
 • PROTOKOL O ZAŠTITI PRAVA KORISNIKA ( 2013. )
 • PROTOKOL POSTUPANJA ODJELA NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU (2010. )
 • PROTOKOL O FIKSACIJI I IZOLACIJI KORISNIKA ( 2016. )
 • PROCEDURA O NAČINU REALIZACIJE TROŠKOVA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA ( 2018. )
 • PROTOKOL O PRIJEMU I OTPUSTU KORISNIKA ( 2010.)
 • KUĆNI RED ( 2013.)
 • ETIČKI KODEKS ZAPOSLENIKA ( 2011. )
 • PLAN DJELOVANJA – za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova ( 2013. )