CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO

Dobro došli,

drago nam je da ste posjetili naše stranice na kojima možete saznati nešto o nama, korisnicima usluga Centra za rehabilitaciju Komarevo.

NAŠA DJELATNOST I UNUTARNJE USTROJSTVO RADA

Centar za rehabilitaciju Komarevo osnovan je 2009. godine. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Djelatnost Centra je:

Pružanje sljedećih vrsta socijalnih usluga odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem:

 • usluga smještaja
 • usluga poludnevnog boravka
 • usluga cjelodnevnog boravka
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 • usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 • usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga pomoći u kući

Pružanje sljedećih vrsta socijalnih usluga odraslim osobama s poremećajima autističnog spektra:

 • usluga smještaja
 • usluga poludnevnog boravka
 • usluga cjelodnevnog boravka
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
 • usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 • usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge.

Centar pruža usluge i odraslim osobama koje imaju višestruka oštećenja ukoliko se usluga vezana uz dodatna oštećenja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.

Centar za rehabilitaciju Komarevo  ustanova je socijalne skrbi koja pruža usluge smještaja, boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, te usluge radnih aktivnosti i organiziranog provođenja slobodnog vremena. Centar osim stručnih rehabilitacijskih postupaka za svoje korisnike organizira izlete, susrete kroz razne kulturne i društvene aktivnosti.

Smještajni kapacitet Centra je 105 korisnika, smještaj 39, boravak 66 korisnika.

Usluge Centra trenutno koristi ukupno 66 korisnika, odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i pridruženim (višestrukim) smetnjama, od toga 27 korisnika u poludnevnom boravku, a 39 korisnika u dugotrajnom smještaju.

Zahtjev za smještaj u Centru za rehabilitaciju Komarevo podnosi se Centru za socijalnu skrb nadležnom po mjestu prebivališta. Zahtjev se može podnijeti za dugotrajni i privremeni smještaj ili poludnevni boravak.

Komisija za prijem i otpust korisnika razmatra pristigle zahtjeve, donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva, te o istom obavještava nadležni Centar za socijalnu skrb.

Stambeni uvjeti zadovoljavaju suvremene tendencije skrbi za osobe s invaliditetom. Centar za rehabilitaciju Komarevo pruža različite rehabilitacijske i terapijske postupke.

Gledajte naše mogućnosti, potičite ih i izmamite osmjehe na naša lica.

Ivor Borovnjak • ravnatelj

Stručni radnici centra

SOCIJALNA RADNICA

REHABILITATORI

RADNI TERAPEUTI

RADNI INSTRUKTORI

LIKOVNI TERAPEUTI

KINEZITERAPEUT

MEDICINSKE SESTRE

FIZIOTERAPEUT

Tijela Centra

Centrom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru i jedan predstavnik korisnika Centra, odnosno njegov roditelj ili skrbnik.

Predstavnici osnivača u Upravnom vijeću moraju imati najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i radni staž na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, iznimno u drugoj društvenoj ili humanističkoj djelatnosti.

Člana Upravnog vijeća ispred korisnika predlažu korisnici Centra, odnosno njihovi roditelji ili skrbnici, na skupu korisnika, odnosno njihovih roditelja ili skrbnika.

Člana Upravnog vijeća ispred radnika zaposlenih u Centru imenuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika imenuju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno posebnom propisu.

Članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača i korisnika, imenuje osnivač na mandat od četiri godine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća između predstavnika osnivača.

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju i Upravnom vijeću Centra mišljenja i stručne prijedloge o:

– stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra,

– ustroju Centra,

– utvrđivanju Plana i programa rada Centra i prati njegovo ostvarenje,

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Članovi Stručnog vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika.

Na sjednicama Stručnog vijeća vodi se zapisnik, a način rada i druga pitanja vezana za rad Stručnog vijeća regulirana su Poslovnikom o radu.

Stručni tim u Centru čine rehabilitator, socijalni radnik, kineziterapeut, radni terapeut i medicinska sestra, te po potrebi i drugi stručni radnici.

Stručni tim rješava timski socijalne, zdravstvene i druge potrebe pojedinih korisnika.

Članovi Stručnog tima rade s korisnicima po individualnom planu i programu rada za svakog korisnika, u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb.

Stručni tim radi pojedinačno i na sjednicama.

Stručni tim saziva i njime rukovodi rehabilitator Centra.

Na sjednicama Stručnog tima vodi se zapisnik.

Stručni tim sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.